Inflation och börsen

George Sweeney
Published
April 2, 2024
Inflation och börsen

Vad händer med mina besparingar under inflation? Att tänka på under inflation, vad händer med mina pengar? Vad ska jag göra för att motverka inflationen?

Sambandet mellan inflationen och börsen kan kännas förvirrande, i bästa fall.

Tyvärr finns det ingen magisk formel som du kan använda dig av när det gäller investeringar. 

Däremot är inflation inget nytt. Vi har upplevt perioder av inflation många gånger tidigare, och det finns faktiskt vissa mönster vi kan utläsa och lära oss av.

Även om det inte finns någon magisk formel du kan använda för att skydda dig mot inflation så finns det saker du kan göra för att bättre förstå hur inflationen kommer att påverka din investeringsportfölj.

Det finns vissa tillgångar och metoder du kan använda dig av för att hedga, det vill säga skydda, dig mot effekterna av inflation. Strategierna är ingen garanti för att inflationssäkra din portfölj helt och hållet, men det är ett steg i rätt riktning.

Att förstå hur inflation fungerar och hur den påverkar aktiemarknaden ger dig ett försprång när det gäller att välja ut lämpliga aktier att investera i.

Inflation – en översikt

Låt oss ta ett steg tillbaka och titta närmare på vad inflation faktiskt är.

Om du får en uppfattning om ungefär hur inflation fungerar kan du bättre förstå hur den påverkar aktiemarknaden. Och ännu viktigare, hur inflationen kan påverka din egen investeringsportfölj.

Genom att rusta dig med kunskap förbättrar du dina chanser att hitta investeringar som slår inflationen.

Vad är inflation?

Enkelt uttryckt så är inflation ökningen av priserna på varor och tjänster över tid, vilket i sin tur leder till att pengars köpkraft minskar.

När du hör någon prata om att en valuta tappar värde (över tid snarare än på valutamarknaden) är det detta de syftar på. Det kostar dig helt enkelt mer att köpa något idag än vad det gjorde igår.

Det är anledningen till att din mormor kanske ger dig 50 kr och ber dig att inte köpa allt i hela godisbutiken. För på hennes tid kunde du förmodligen göra det för den summan.

Hur snabbt priserna stiger brukar benämnas inflationstakten.

I Sverige använder vi konsumentprisindex (KPI) och konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) som mått för att beräkna inflationsnivån. 

Konsumentprisindex innehåller en korg med varor och tjänster, som avspeglar vad en genomsnittlig svensk konsumerar, och ger oss ett enkelt sätt att mäta prisförändringar på det vi spenderar pengar på. En vara eller tjänst som det köps mycket av har stor vikt i mätningen, medan en vara eller tjänst som det köps lite av har liten vikt.

Resultatet är ett i stort sett representativt urval av vad vi köper och hur dessa genomsnittliga priser förändras från år till år.

Vad orsakar inflation?

Det finns många faktorer som kan leda till inflation. Här tittar vi närmare på några av de vanligaste: 

Kostnadsinflation är när kostnader för råvaror eller produkter ökar, vilket i sin tur kan leda till att företag höjer priserna. Till exempel, när oljepriset stiger skapar det en kedjereaktion som märks i flera branscher.

Efterfrågeinflation innebär att en ökad efterfrågan leder till en ökning av priserna om konsumenterna är villiga att betala mer – något som blev tydligt när det uppstod en global brist på halvledare nyligen. Biltillverkarna kunde inte bygga tillräckligt med nya bilar, men konsumenterna var så desperata efter bensinslukande fordon att den ökade efterfrågan gjorde att priset på begagnade bilar sköt i höjden.

Löneinflation uppstår när ökade löner leder till högre kostnader för företagen, som sedan förs över på dig som konsument. Brist på arbetskraft och krav på viss kompetens kan leda till högre löner för att behålla anställda eller attrahera nya medarbetare.

Finanspolitik från regeringen kan skapa incitament för dig eller företag att spendera mer pengar. Kanske genom att sänka skatterna, eller dra igång stora infrastrukturprojekt för att stimulera ekonomin.

Penningpolitik från Riksbanken kan sänka räntorna. Lägre räntor ger dig högre disponibel inkomst och mindre incitament att spara pengar. Med låga räntor blir det också billigare för företag och banker att låna pengar.

Ibland är det lite av en hönan eller ägget-situation när det gäller inflation. Det finns ofta flera krafter som samverkar, vilket gör det svårt att säga vad som kom först och vad som orsakar vad.

Vilka är effekterna av inflation?

Inflation gör att saker och ting blir dyrare. Den huvudsakliga effekten är ganska enkel, vi får stigande priser.

På akademiska brukar detta kallas för urholkning av köpkraft genom att en valuta försvagas. Beloppet du har i plånboken förändras inte, men vad du faktiskt kan köpa för pengarna minskar.

Så inflation uppmuntrar därför till att spendera pengar idag, eftersom saker och ting kan kosta mer imorgon. Detta leder till något av en spiraleffekt och en självuppfyllande profetia. Ett fenomen som leder till mer inflation.

Inflation kan sänka återbetalningen på skulder i vissa fall. Det beror på att kostnaden för skulden blir mindre i reala termer.

Å andra sidan går centralbanker ofta in och höjer räntorna i det här läget, vilket gör det dyrare att låna. Det är den här sortens motsättningar som gör det svårt att hantera inflationen.

När det blir mindre attraktivt att spara kan intresset för investeringar öka eftersom människor letar efter sätt att skydda sig mot inflation, eller till och med tjäna på den.

Spara eller investera vid inflation

Många väljer att investera när inflationen är hög eftersom stigande priser innebär att värdet på kontanter sjunker.

Hållhaken här är risk. Med kontanter finns risken att de tappar köpkraft men det är relativt säkert att de finns där i morgon. När det gäller investeringar innebär den naturliga volatiliteten på marknaden och risken för förlust att det inte går att likställa kontanter med aktier.

Är inflation bra eller dåligt?

Svaret är: det är både bra och dåligt. Att försöka hålla en sund inflationsnivå är en svår uppgift. Lite inflation behövs i en sund ekonomi, men inte för mycket.

Att släppa kontrollen över inflationen kan ge många otäcka följdeffekter.

Att få en ekonomi i perfekt balans brukar kallas Guldlocks-ekonomi. Det är när det finns tillräckligt med tillväxt för att förhindra en lågkonjunktur, men inte för mycket tillväxt som gör att inflationen kan skjuta i höjden.

Inte för varmt, inte för kallt, utan lagom.

Givetvis är det mer komplext att upprätthålla rätt balans i ekonomin än att värma en skål med gröt, men du förstår liknelsen.

Hur mycket har inflationen ökat 2022?

Enligt SCB var inflationstakten, det vill säga förändringen i KPIF jämfört med samma månad föregående år, 9,7 procent i september 2022. Det är den högsta inflationstakten vi har sett i Sverige sedan 1991. I USA var inflationsnivån 8,2 procent, även detta är en historiskt hög nivå.

Varför är inflationen så hög i Sverige?

Just nu upplever vi inflationstryck från många håll, i både Sverige och omvärlden. 

Flera olika faktorer har tillsammans skapat obalanser som driver på inflationen. Produktionen hann inte anpassas till den snabbt stigande efterfrågan i världsekonomin efter pandemin och priserna steg kraftigt på en rad viktiga rå- och insatsvaror samt på transporter. Med en hög efterfrågan har företagen snabbt kunnat föra vidare sina stigande kostnader. 

Obalanserna förstärktes ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina, som framför allt har lett till ännu högre priser på energi och livsmedel. De stora störningarna på den europeiska energimarknaden till följd av allt mer begränsade naturgasleveranser från Ryssland har inneburit kraftigt stigande elpriser som drabbar hushåll och företag hårt.

Hur ser sambandet ut mellan inflation och räntor?

När inflationen är hög brukar centralbankerna agera. För att dämpa tillväxten brukar räntorna gå upp.

Tanken är att detta kommer att bromsa ekonomin, eftersom det blir mindre lockade att spendera och mer lockande att spara.

Högre räntor gör det också dyrare för både företag och konsumenter att låna pengar. 

Hur påverkar inflationen aktiemarknaden?

Nu när vi har gått igenom inflationens grunder kan vi titta närmare på hur inflation påverkar aktiemarknaden.

Varför är inflation dåligt för aktier?

Inflation kan vara dåligt för aktier av flera anledningar.

För det första, om ett företag får högre kostnader för sina råvaror innebär inflation att den framtida avkastningen för en aktie kommer att vara mindre värd. Så investerare justerar sina förväntningar, vilket leder till att aktiekursen faller.

För det andra leder höjda räntor till att det blir dyrare för företag att låna pengar. Högre lånekostnader kan göra det svårare att finansiera tillväxt och ytterligare expansion.

Stigande räntor ökar också den så kallade diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan spelar in när analytiker hivar fram sina miniräknare och börjar göra prognoser kring aktiekurser.

När räntorna stiger använder analytiker en högre diskonteringsränta för att beräkna vad investerare ska betala nu för sin andel av framtida vinster. Att dividera dessa framtidsförväntningar med ett högre tal ger en lägre siffra nu. Det spelar in i vad marknaden anser att vi borde betala, i form av aktiekurser.

Företagens ökande kostnader innebär också att de måste tjäna ännu mer för att uppnå samma vinstmarginal. Och när ett företag har högre lånekostnader kommer uppskattningarna för framtida kassaflöden att sjunka, vilket direkt kan sänka aktiekursen.

Andra stigande kostnader förknippade med inflation som högre arbets- eller materialkostnader får samma effekt.

Om det kostar mer att driva verksamheten leder det till lägre marginaler och lägre vinst. Det kan påverka förmågan att betala utdelning eller delta i aktieåterköp. Allt detta kan pressa ner ett företags aktiekurs.

Går aktiekurser upp eller ner med inflation?

Både och. Vissa aktier kommer att påverkas negativt av höga inflationsnivåer, medans andra aktier frodas av hög inflation.

Det beror oftast på att vissa företag kan föra över högre kostnader på sina kunder, vilket förutsätter att kunderna fortfarande behöver köpa företagets varor eller är villiga att betala ett högre pris för deras tjänst. 

Så investerarnas strategier kan förändras på grund av inflationen, genom att röra sig från aktier som lovar framtida tillväxt och istället leta efter företag som gör bra vinst just nu.

Hur man säkrar sig mot inflation

Misströsta inte, det kan finnas sätt att skydda sig mot inflation genom att använda olika metoder för att försöka skydda dina investeringar. Tanken är att försöka skydda din portfölj på bästa möjliga sätt.

Strategier för inflationssäkring

Det finns inget säkert kort när det gäller att försöka hedga eller skydda din investeringsportfölj från inflationens olika krafterna.

Det bästa du kan göra är att tillämpa lärdomar från liknande situationer och leta efter vettiga sätt att skydda din portfölj. Här är några exempel på populära strategier som har fungerat bra historiskt:

 • Se till att inte ha mer kontanter än nödvändigt.
 • Hitta aktier och andra värdepapper med prissättningskraft.
 • Välj ut företag med låga skuldnivåer eller sunda skuldtyper.
 • Investera i stabila verksamheter som kan upprätthålla sina vinstnivåer.
 • Leta efter cykliska aktier som är väl lämpade för att kompensera för inflationen. För vissa innebär det att investera i råvaror.
 • Diversifiera dina investeringar genom att investera globalt och i olika typer av tillgångar, inklusive fastigheter.

Det är dock viktigt att påpeka att tidigare resultat inte är en garanti för framtida resultat. Även om vissa av dessa strategier kan fungera under vissa perioder, finns det inget som garanterar att de kommer att fungera på samma sätt även på lång sikt.

Är aktier ett bra skydd mot inflation?

Ja, aktier kan vara ett bra sätt att skydda sig mot inflation. Aktier i bolag som skapar värde och ger en viss avkastning idag kan vara bättre än att ha kontanter som definitivt tappar i värde. Det finns dock en tydlig skillnad här, eftersom investeringar innebär en marknadsrisk medan kontanter inte gör det.

Att få ut det mesta av ditt depåkonto för att hitta relativt säkra aktieinvesteringar är en bra strategi att överväga.

Alla investeringar kommer dock inte att frodas eller lyckas generera avkastning eller vinst när inflationen slår till.

Populära sektorer att investera i vid inflation

Det finns inte en strategi som i sig är överlägsen när det gäller att bekämpa inflation. Det finns dock vissa sektorer och aktier som investerare vänder sig till i situationer där priserna stiger snabbt:

 • Energi 
 • Hälso- & sjukvård
 • Konsumentvaror
 • Fastighetsbolag
 • Råvaru-ETF:er

Inom dessa sektorer försöker investerare vanligtvis få exponering mot aktier som kan hantera inflationstryck, eller de som aktivt kan dra nytta av det.

Om ett varumärke som älskas av sina kunder kan föra över prishöjningarna utan att tappa kunderna, kan det behålla sina marginaler och hålla sina aktieägare nöjda. Och om ett guldgruvföretag kan dra fördel av att investerare flyr till tillgångar som guld, vilket ofta sker under perioder av inflation, kan de öka vinsten.

Inflationens påverkan på tech-aktier

Eftersom tech-aktier tenderar att handlas med höga värderingar, påverkas dessa investeringar vanligtvis negativt under perioder av inflation.

Det beror på att framtida avkastning kommer att vara mindre värd i reala termer. Så aktien måste tjäna mycket mer för att nå samma tillväxtprognoser.

Vi nämnde tidigare att diskonteringsräntan blir högre på grund av stigande räntor. Det påverkar också privata tech start-ups och offentliga företag i stor utsträckning, av två skäl:

 • Värderingen kan sjunka när nuvärdet av framtida kassaflöden minskar.
 • Det kostar mer för techbolag att låna pengar för att kunna växa och uppskattade framtida kassaflöden sjunker också.

Stigande räntor på grund av inflation kan göra tech-aktier mindre riskvärda. Det i kombination med att det är dyrare för dem att låna pengar hämmar bolagens potentiella tillväxt ytterligare.

Råvaror som inflationssäkring

Råvaror är alltid populära bland dem som är på jakt efter de bästa sätten att säkra sig mot inflation.

Två av de mest populära alternativen när det gäller råvaror är guld och silver.

Guld

Eftersom priset på guld inte är kopplat till någon valuta kan en devalverad valuta göra det dyrare att köpa samma mängd guld.

Det innebär att investerare kan få mer betalt för allt guld de äger. Så är tanken i alla fall, men i praktiken ser det inte alltid ut så.

Det faktiska förhållandet mellan guld och inflation är inte så enkelt som du kanske tror. Det finns viss data som visar att guld endast fungerar som ett relativt säker inflationsskydd över en 100-årsperiod eller längre. Det är visserligen bra att tänka långsiktigt, men du är inte odödlig.

Silver

För silver gäller ungefär samma sak. En fördel som silver har framför guld är att det används i praktiken betydligt mer i än guld, exempelvis inom tillverkning.

Silver är en ädelmetall som också har en viss praktisk användning. Precis som guld finns det en grad av separation mellan dess prisrörelser och en valuta såsom kronan eller dollarn.

En stor nackdel med att investera direkt i ädelmetaller är också bristen på intäkter. Materialen genererar faktiskt ingenting. Så ett alternativ att överväga är gruvbolag.

Att investera i gruvbolag innebär att din avkastning inte enbart är beroende av prisutvecklingen för den underliggande tillgången. Det ger ett mer hanterat förhållningssätt till sektorn som gör att du kan dra större nytta av priscyklerna.

Bitcoin som en säkring mot inflation

Den ursprungliga tanken med Bitcoin var att blockkedje-tekniken skulle göra det möjligt för denna kryptovaluta att fungera utanför normala fiatvalutor.

Tanken var att det skulle fungera på liknande sätt som en råvaruinvestering, men som var helt digital. Det finns ett fast utbud av Bitcoin och det blir svårare att skapa nya Bitcoin (även kallat mining) med tiden, vilket gör det till en deflationär tillgång. För, om efterfrågan stadigt ökar men det tillgängliga utbudet på Bitcoin förblir oförändrat, borde detta i teorin öka priset över tid, givet en ändlig mängd Bitcoin. Detta förutsätter naturligtvis att efterfrågan kommer att öka.

Bitcoin har dock inte testats ordentligt som en inflationssäkring än, eftersom den digitala valutan skapades först 2009. Vi har bara upplevt måttliga inflationsnivåer sedan dess och andra kopplingar är svåra att bedöma, eftersom Bitcoins korrelation med tech-aktier är som ett stormigt förhållande, det växlar ständigt mellan av och på.

Utöver detta har priset på Bitcoin gått ner stadigt under den senaste tiden med hög inflation. Om Bitcoin någonsin kommer att infria sitt löfte om att bli "digitalt guld" eller bli ett riktigt skydd mot inflation kan bara tiden utvisa.

Inflationsaktier

Vi har nämnt detta tidigare, men det är värt att fördjupa sig i de typer av aktier som är ett populärt val för investerare som vill skydda sig mot effekterna av inflation.

Cykliska aktier för inflation

Cykliska aktier tenderar att ha affärsmodeller som förlitar sig på ekonomiska cykler, vilket innebär ett direkt förhållande ekonomins cykler av högkonjunkturen följt av lågkonjunktur.

Även om dessa aktier tenderar att prestera bra under en stark marknad, är vissa väl lämpade för stigande priser och inflation eftersom deras affärsmodeller tillåter dem att överföra högre kostnader till konsumenterna.

Värdeaktier

Ett annat område som investerare vänder sig till under inflationstider är värdeaktier.

En värdeaktie tenderar att handlas till ett lägre pris i förhållande till dess fundamentala värde. Det kan bero på att investerare tror att aktien har passerat sitt bäst före-datum och är på väg ut, eller så kan det vara att den helt enkelt hamnat i skymundan och inte uppskattas så högt som den borde för tillfället.

Anledningen till att det blir mer populärt att investera i värdeaktier under perioder med hög inflation är att värderingar baseras på nuvarande vinst snarare än framtida vinst.

Framtida vinster för tillväxtaktier blir mindre värda, men nuvarande vinster blir mer värdefulla.

Det kan vara värt att utforska värdeaktier som en potentiell säkring mot inflation den närmsta framtiden.

Att lära sig att värdera aktier är dock inte en exakt vetenskap, och det kan vara svårare att ta reda på det verkliga värdet av vissa företag jämfört med andra.

Om du någonsin är osäker på om en investering är lämplig att göra bör du prata med en finansiell rådgivare.

ETF:er som inflationsskydd

Vissa börshandlade fonder, som även kallas ETF:er, kan också vara värda att titta närmare på vid inflation.

Det innebär inte att alla ETF:er är en bra inflationssäkring eftersom varje ETF-investering kommer att fokusera på något specifikt.

Det finns ETF:er som täcker sektorer som vi tidigare har nämnt i den här guiden – dessa kan vara värda att titta närmare på som en potentiell säkring för att inflationssäkra din portfölj.

Även om du väljer att passivt investera i en bred marknads-ETF som täcker ett populärt index kommer detta att ge dig en viss exponering mot aktier som kan slå inflationen.

Å andra sidan kan ett stort index också innehålla många företag som kommer att prestera dåligt när priserna stiger.

Så det gäller att balansera dessa två sidor mot varandra. Bestäm sedan om du ska välja en bred, diversifierad investeringsstrategi. Eller så kan du fokusera på vissa sektorer på aktiemarknaden med en ETF-investering.

Att hitta de bästa ETF:erna för 2022 och framåt beror på vad du hoppas uppnå med dina investeringar. Det är värt att se långsiktigt på dessa investeringar.

Titta inte bara på investeringar som skulle kunna prestera bra under nästa år utan försök att hitta aktier som kan prestera under ett antal olika scenarier.

Kan du tjäna på inflation?

Det är fullt möjligt att tjäna på inflation. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte finns ett facit för hur du kan slå inflationen med investeringar.

Kanske är ditt investeringsmål att du vill bevara värdet på din portfölj, då är du kanske inte beredd att ta särskilt stora risker. Men när inflationen är hög är det enda sättet att försöka matcha eller överträffa inflationen att acceptera en viss risk. 

Inflation är en naturlig del av ekonomin och borde inte oroa dig särskilt mycket.

Det finns inget sätt att skydda din investeringsportfölj helt från inflation. Men en bra strategi är att göra det bästa av forskning och andra resurser som du har tillgång till.

På så sätt får du en bättre uppfattning om vad du kan förvänta dig på aktiemarknaden när inflationen är ett faktum. Förhoppningsvis kan du därigenom ta hänsyn till effekterna av inflationen i din långsiktiga investeringsstrategi.

Freetrade ger inte investeringsråd och enskilda investerare måste fatta sina egna beslut eller söka oberoende rådgivning. Värdet på dina pengar kan gå upp såväl som ner och du kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering.

Freetrade Europa AB (org. nr 559285-0696) är auktoriserat och reglerat av Finansinspektionen.

Copyright © 2023 Freetrade Med ensamrätt.

Postadress:
Freetrade Europa AB
Vasagatan 7
111 20 Stockholm, Sverige

Ladda hem appen för att börja investeraInvesteringar innebär en risk.